Beneficis fiscals 2019

Aplicables a la campanya de la Renda 2019, que s'ha de realitzar d'abril a juny de 2020. 

Deduccions per circumstàncies personals i familiars

Deduccions relatives a l'habitatge habitual 

 • Per adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual amb ajudes públiques:

 • Per arrendament d'habitatge habitual:

 • Per arrendament d'habitatge per l'exercici d'un treball o activitat econòmica en un municipi diferent d'aquell en què el contribuent residia amb anterioritat:

 • Per inversions en qualsevol tipus d'habitatge (habitual i segona residència) situada en el territori de la Comunitat Valenciana (instal·lacions d'autoconsum energia elèctrica o per a aprofitament de fonts d'energia renovable en l'habitatge o edifici on se situe):

 • Per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en l'habitatge habitual:

Deduccions per donatius i donacions

Altres conceptes deduïbles

Aplicables als fets imposables produïts el 2019

Mínim exempt

 

Aplicables a les herències i donacions produïdes el 2019, excepte indicacions específiques.

Adquisicions per herència o llegat 

Per parentiu 

 • Reduccions en la base imposable:

  • 156.000 € segons edat, si es tracta de descendents menors de 21 anys. Vegeu l'article (article 10.1.Llei 13/1997).

  • 100.000 € si es tracta de la resta de descendents, ascendents, cònjuge o parella de fet. Vegeu l'article (article 10.1.Llei 13/1997).

 • Bonificacions en la quota:

  • 75 % de la part de la quota tributària que proporcionalment corresponga als béns i drets declarats, si es tracta de descendents menors de 21 anys. Vegeu l'article (art. 12 bis.1.Llei 13/1997).

  • 50 % de la part de la quota tributària que proporcionalment corresponga als béns i drets declarats, si es tracta de la resta de descendents, ascendents, cònjuge o parella de fet. Vegeu l'article (art. 12 bis.1.Llei 13/1997).

Per a discapacitats

 • Reduccions en la base imposable. No es paga res fins a 240.000 € o 120.000 €, segons el grau de discapacitat. Vegeu l'article (article 10.1.Llei 13/1997).

 • Bonificació del 75 % de la part de la quota tributària que proporcionalment corresponga als béns i drets declarats. Vegeu l'article (art. 12 bis.1.Llei 13/1997).

Per adquisició de l'habitatge habitual del causant

 • Reducció del 95 % del valor de l'habitatge amb el límit de 150.000 € sempre que l'adquisició es mantinga cinc anys. Vegeu l'article (article 10.1.Llei 13/1997).

Per transmissió d'empresa o participacions en determinades entitats

 • Reducció del 95 % del valor de l'explotació agrícola, si es compleixen determinats requisits. Vegeu l'article (article 10.2.1r Llei 13/1997).

 • Reducció del 95 % del valor de l'empresa individual o negoci professional, si es compleixen determinats requisits. Vegeu l'article (article 10.2.3r Llei 13/1997).

 • Reducció del 95 % del valor de les participacions en determinades entitats, si es compleixen determinats requisits. Vegeu l'article (article 10.2.4t Llei 13/1997).

Per transmissió de béns del patrimoni historicoartístic, sempre que siguen cedits per a ser exposats, amb les condicions que determina la llei

 • Reducció del 95 %75 % o 50 % del valor del bé, en funció del període de cessió d'aquest. Vegeu l'article (article 10.2.2n Llei 13/1997).

Per adquisició d'explotacions agràries situades en la Comunitat Valenciana o elements afectes a l'explotació. Defuncions produïdes des del 7 de març de 2019

Per adquisició de finques rústiques situades en la Comunitat Valenciana. Defuncions produïdes des del 7 de març de 2019

 • Reducció del 99 % del valor sempre que l'adquirent mortis causa transmeta en el termini d'1 any a un agricultor professional, que siga també soci de SAT, cooperativa, societat civil o agrupació registrada com a Iniciativa de Gestió Comuna (IGC). Període de manteniment: 5 anys des de meritació de l'impost  (art. 80 Llei 5/2019).

Per adquisició autoritzada en els processos de reestructuració parcel·lària pública i privada previstos en la llei 5/2019. Defuncions produïdes des del 7 de març de 2019

 • Bonificació del 99 % quota de l'impost sempre que no es produïsca una bonificació o exempció més favorable per la legislació sectorial  (art. 75.2 Llei 5/2019).

Adquisicions per donació

Per parentiu (entre pares i fills i entre iaios i néts, si el pare o la mare ha mort abans de la donació)

 • Reduccions en la base imposable:

  • 156.000 € segons edat, si es tracta de descendents menors de 21 anys i compleixen els requisits. Vegeu l'article (article 10 bis.1r Llei 13/1997).

  • 100.000 € si es tracta de la resta de casos i es compleixen els requisits. Vegeu l'article (article 10 bis.1r Llei 13/1997).

Els requisits exigits per a aplicar la reducció són:

 • Que el donatari tinga un patrimoni previ a la donació de fins a 600.000 euros.

 • Que la donació s'efectue en document públic (o es formalitze d'aquesta manera dins del termini de declaració).

 • Que, quan els béns donats consistisquen en metàl·lic o en qualsevol dels previstos en l'article 12 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, es justifique en el document públic la procedència dels béns que el donant transmet i els mitjans efectius en virtut dels quals es produïsca el lliurament del que dóna.

 • Que el lliurament dels imports dineraris derivat de l'acte o negoci jurídic que done dret a l'aplicació de la bonificació i la reducció s'efectue per mitjà de targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.

Per a discapacitats

 • Reduccions en la base imposable:

  • 120.000 € si es tracta de donacions entre pares i fills o, si el pare o mare ha mort abans de la donació, entre iaios i néts, sempre que el donatari patisca discapacitat física o sensorial major o igual al 33 %, però inferior al 65 %. Vegeu l'article (art. 10 bis.2n Llei 13/1997).

  • 240.000 € si el donatari té una discapacitat física o sensorial major o igual al 65 %, independentment de la relació de parentiu entre donant i donatari. Vegeu l'article (art. 10 bis.2n Llei 13/1997).

  • 240.000 € si el donatari té una discapacitat psíquica major o igual al 33 %, independentment de la relació de parentiu entre donant i donatari. Vegeu l'article (art. 10 bis.2n Llei 13/1997).

Per transmissió d'empresa o participacions en determinades entitats

 • Reducció del 95 % del valor de l'explotació agrícola, si es compleixen determinats requisits. Vegeu l'article (article 10 bis.3r Llei 13/1997).

 • Reducció del 95 % del valor de l'empresa individual o negoci professional, si es compleixen determinats requisits. Vegeu l'article (article 10 bis.4t Llei 13/1997).

 • Reducció del 95 % del valor de les participacions en determinades entitats, si es compleixen determinats requisits. Vegeu l'article (article 10 bis.5é Llei 13/1997).

Per transmissió d'import dinerari per a desenvolupament d'activitat empresarial o professional

 • Reducció de fins a 1.000 €. Vegeu l'article (article 10 bis.6é Llei 13/1997).

Per transmissió de participacions inter vivos d'explotacions agràries finques rústiques situades en la Comunitat Valenciana. Donacions formalitzades des del 7 de març de 2019

 • Reducció del 99 % del del valor d'adquisició, sempre que el donant tinga:65 o més anys o es trobe en situació de de incapacitat permanent en grau d'absoluta o gran invalidesa. Adquirent fins al tercer grau de parentiu col·lateral, amb la condició d'agricultor professional i altres requisits legals.(art. 81 Llei 5/2019, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana).

Per donació autoritzada en els processos de reestructuració parcel·lària pública i privada previstos en la Llei 5/2019. Formalitzada des del 7 de març de 2019

 • Bonificació del 99 % quota de l'impost sempre que no es produïsca una bonificació o exempció més favorable per la legislació sectorial (art. 75.2 Llei 5/2019).

 

Aplicables als fets imposables produïts des de l'1 de gener de 2019, excepte indicació expressa.

Transmissions patrimonials oneroses (TPO) 

Tipus reduït del 8 % per a béns immobles 

 • Adquisició d'habitatges de protecció pública de règim general (inclosos els garatges i els annexos que s'adquirisquen conjuntament). Vegeu l'article 13.Dos.1 Llei 13/1997.
 • Adquisició de l'habitatge que haja de constituir el primer habitatge habitual de joves menors de 35 anys (inclosos els garatges i annexos que s'adquirisquen conjuntament) que complisquen els requisits legals. Vegeu l'article 13.Dos.2 Llei 13/1997.
 • Adquisició de béns immobles inclosos en la transmissió de la totalitat d'un patrimoni empresarial o professional o d'una branca d'activitat, quan la transmissió d'aquest patrimoni no quede subjecta a l'IVAi es complisquen determinats requisits. Vegeu l'article 13.Dos.3 Llei 13/1997.
 • Adquisició de béns immobles per joves menors de 35 anys que siguen empresaris o professionals o per societats mercantils participades directament i íntegrament per joves menors de 35 anys conforme determinats requisits. Vegeu l'article 13.Dos.4 Llei 13/1997.

Tipus reduït del 4 % per a béns immobles 

 • Adquisició d'habitatges de protecció oficial de règim especial (inclosos els garatges i annexos que s'adquirisquen conjuntament). Vegeu l'article 13.4.1. Llei 13/1997.
 • Adquisició de l'habitatge que haja de constituir l'habitatge habitual d'una família nombrosa (inclosos els garatges i annexos que s'adquirisquen conjuntament) que complisca els requisits. Vegeu l'article 13.4.2. Llei 13/1997.
 • Adquisicions d'habitatges (inclosos els garatges i annexos que s'adquirisquen conjuntament) que hagen de constituir l'habitatge habitual d'un discapacitat físic o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %, o psíquic, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. Vegeu l'article 13.4.3 Llei 13/1997.
 • Adquisicions de béns immobles situats en una zona declarada com a àrea industrial avançada. Vegeu l'article 13.4.4 Llei 13/1997.

Tipus reduït del 2 % 

 • Adquisició de vehicles i embarcacions de qualsevol classe adquirits al final de la seua vida útil per a valorar-los i eliminar-los, en aplicació de la normativa en matèria de residus. Vegeu l'article 13.3.4 Llei 13/1997.

Bonificacions

 • 50 % o 70 % de la quota tributària de l'impost de transmisions patrimonials oneroses, per transmisió d'habitatge habitual per a venda o arrendament posterior. Vegeu l'article 14 bis.3 Llei 13/1997.
 • 99% de a  quota tributària de l'impost per transmissions patrimonials oneroses i arrendaments de finques rústiques, situades en la Comunitat Valenciana, per part de determinats agricultors professionals Vegeu l'article 82 Llei 5/2019 d'Estructures Agràries de la Comunitat ValencianaPer a meritacions a partir del 7 de març de 2019.
 • 99% de la  quota tributària de l'impost per transmissions patrimonials oneroses per a procediments especials de reestructuració parcel·lària a través de permutes voluntàries. Vegeu article 71.5 Llei 5/2019Per a meritacions a partir del 7 de març de 2019.

Actes jurídics documentats (AJD) 

Tipus reduït del 0,1 %

Bonificacions

 • 100 % de la quota tributària en les escriptures públiques de novació modificativa de crèdits amb garantia hipotecària pactats de comú acord entre creditor i deutor, sempre que el creditor siga una de les entitats a què es refereix l'article 1 de la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris, i la modificació es referisca a les condicions del tipus d'interés inicialment pactat o vigent, a l'alteració del termini o als dos. Vegeu l'article 14 bis.1 Llei 13/1997.
 • 100 % de la quota tributària en les escriptures públiques de novació modificativa, pactades de comú acord entre creditor i deutor, que canvien el mètode d'amortització i qualsevol altra condició financera d'aquells préstecs i crèdits amb garantia hipotecària que complisquen determinats requisits. Vegeu l'article 14 bis.2 Llei 13/1997.
 • 30 % de la quota gradual de documents notarials de la modalitat actes jurídics documentats de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en les escriptures públiques per les quals es formalitzen les adquisicions de béns immobles situats en una zona declarada àrea industrial avançada. Vegeu l'article 14 bis.4 Llei 13/1997.
 • 99% dde la quota gradual de documents notarials de la modalitat actes jurídics documentats que recaiga sobre el sòl, en les agrupacions de parcel·les que continguen sòl rústic. Vegeu article 83 Llei 5/2019 de'Estructures Agràries de la Comunitat Valenciana . Per a meritacions a partir del 7 de març de 2019

Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD) 

 • 99% de la quota tributària n l'en ocasió de les transmissions de propietat o cessions de terrenys realitzades per mediació d'oficines gestores de la Xarxa de Terres. Vegeu article 32.5 Llei 5/2019Per a meritacions a partir del 7 de març de 2019.