Intervencions Delegades i Intervencions Delegades Adjuntes

Intervencions Delegades i Intervencions Delegades Adjuntes

A més de l'estructura central anteriorment assenyalada, la Intervenció General tindrà una intervenció delegada, i sota la seua dependència una o diverses intervencions delegades adjuntes, en els servicis centrals de les conselleries, en els servicis territorials d'Alacant i Castelló de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda, i en la Tresoreria de la Generalitat, així com en les unitats administratives i organismes les característiques i volum pressupostari de les quals ho facen aconsellable. A les mencionades intervencions delegades els correspon l'exercici de les funcions comptables i de control intern sobre les actuacions dels òrgans o organismes que tinguen assignats.

 

Per a l'exercici del control intern en l'àmbit específic de l'Administració sanitària es podran adscriure, així mateix, sota la dependència directa de la Viceintervenció General per a l'Administració Sanitària, intervencions delegades en aquells centres hospitalaris les característiques i volum pressupostari dels quals així ho facen aconsellable.

 

Les intervencions delegades en les conselleries amb competències en matèria d'educació i sanitat, així com en aquelles conselleries, unitats i organismes les característiques i volum pressupostari de les quals ho facen aconsellable, comptaran, sota la dependència de les seues respectives intervencions delegades adjuntes, d'un Servici de Fiscalització i Comptabilitat, a què li correspondrà en el seu respectiu àmbit d'actuació, les funcions següents:

  • El desenrotllament de totes aquelles actuacions preparatòries que necessite el control intern dels actes i documents de contingut econòmic.

  • L'estudi, planificació i desenrotllament de les actuacions preparatòries que siguen necessàries per a l'exercici del control financer permanent.

  • El desenrotllament de les tasques encaminades a l'anotació i registre comptable dels ingressos i gastos.

  • La comprovació dels requisits previs per a la presa de raó de les cessions de crèdit, així com per a l'emissió de certificacions sobre dades i registres comptables.

  • El control i seguiment dels lliuraments a justificar i rendicions de compte de caixa fixa, així com dels crèdits amb abast plurianual i amb finançament afectat.