Viceintervenció General de Comptabilitat

Viceintervenció General de Comptabilitat

 A la Viceintervenció General de Comptabilitat li corresponen les funcions següents:

  • Estudi del Pla General de Comptabilitat per a la seua elevació a la Conselleria competent en matèria d'Hisenda.

  • Estudi dels plans especials de comptabilitat per a la seua elevació a la Intervenció General.

  • Recopilació i examen de la documentació necessària per a l'elaboració del Compte general.

  • Preparació i remissió del Compte general a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes i el compliment de quantes sol·licituds d'informació i documentació siguen efectuades pels esmentats òrgans.

  • Estudi, elaboració i proposta d'aprovació d'ordes de servici i instruccions en l'àmbit de la seua competència.

  • Estudi i proposta dels comptes del sector públic de la Generalitat en forma homogènia amb la comptabilitat nacional.

  • Direcció i coordinació amb els distints departaments afectats, de les aplicacions corporatives que donen suport al sistema comptable de la Generalitat.

  • Remissió a l'Administració de l'Estat de qualsevol informació relativa al compliment pel sector públic de la Generalitat de la normativa sobre estabilitat pressupostària, sempre que esta última atribuïsca la dita competència a la Intervenció General.