Aportacions

Aportacions

Puc fer aportacions voluntàries al Pla de Pensions per al Personal Empleat Públic de la Generalitat?

Sí, pots fer-hi aportacions exclusivament a càrrec teu quan vulgues i de la quantitat que vulgues, tenint en compte el límit legal establit.

Es poden fer aportacions voluntàries a favor de persones partícips amb discapacitat?

Es podran realitzar aportacions a favor de persones partícips amb un grau reconegut de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65 per cent, psíquica igual o superior al 33 per cent, així com de partícips que tinguen una incapacitat declarada judicialment, independentment del seu grau, amb les  especialitats establides en el text consolidat de les especificacions del Pla de Pensions per al Personal Empleat Públic de la Generalitat.

Quant puc aportar voluntàriament cada any?

La suma de totes les aportacions directes o imputades a este o altres plans de pensions no pot excedir el límit legal establit en la normativa.

Com puc efectuar aportacions voluntàries?

Tots els tràmits es realitzen en les oficines de CaixaBank, personalment o a través de la banca online.

Puc integrar les quantitats que tinc en un altre pla de pensions en este?

Sí, pots passar totes les quantitats que vulgues d'un altre pla de pensions a este.

Puc passar les quantitats de les contribucions que em fa el promotor a un altre pla de pensions que ja tinc?

No, els drets consolidats de les persones partícips d'este pla de pensions no poden moure's a altres plans de pensions, excepte quan s'extingisca la relació laboral o de servicis amb l'entitat promotora.

Per què?

Perquè este pla és del sistema d'ocupació i la Llei de regulació dels Plans i Fons no ho permet.

Quina és la fiscalitat de les aportacions?

Les aportacions per part del promotor (l'empresa) a favor de la persona partícip (treballador/a) tenen un efecte fiscal neutre, és a dir, són rendiments de treball i conseqüentment incrementen la base imposable, però després es dedueixen de la mateixa base imposable. De fet, totes les aportacions realitzades, tant les del promotor com les voluntàries, redueixen la base imposable en la declaració de l'IRPF.

Nous límits d'aportació i reducció i novetats fiscals

Una vegada arribada la jubilació, puc continuar fent aportacions?

Sí. A partir de la jubilació, el partícip podrà continuar fent aportacions al seu pla de pensions.

I quan comence a cobrar el pla de pensions?

Podràs continuar fent-hi aportacions, però només podran destinar-se per a les cobertures de defunció i dependència.

S'estan fent aportacions actualment?

El Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana, en l'article 10, establix que, durant l'exercici 2012, les persones jurídiques, públiques o privades incloses en l'àmbit d'esta norma no poden fer aportacions a plans de pensions d'ocupació que incloguen la cobertura de la contingència de jubilació, prohibició estesa als exercicis següents per les successives lleis de Pressupostos de la Generalitat, per la qual cosa no tindrà efectes econòmics des de llavors la declaració de partícipe de la persona interessada.