Incorporació i renúncia

Incorporació i renúncia

Com em puc adherir al Pla de Pensions per al Personal Empleat Públic de la de la Generalitat?

Es dóna d'alta en el Pla de Pensions de forma automàtica el personal estatutari o funcionari i el personal laboral que tinga les condicions per a ser partícip en el moment en què assolisca els requisits exigibles.

Quan rebré la meua primera aportació al Pla?

A partir del primer dia del mes següent a la teua incorporació al Pla, excepte les altes donades des de 2012 que no rebran cap contribució  perquè el decret llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana, en l'article 10, establix que durant l'exercici 2012, les persones jurídiques, públiques o privades, incloses en l'àmbit del dit decret llei, no podran realitzar aportacions a plans de pensions d'ocupació que incloguen la cobertura de la contingència de jubilació, prohibició estesa als  exercicis següents per les successives lleis  de Pressupostos de la Generalitat.

Tampoc rebran contribucions durant eixos exercicis les persones partícips del Pla l'alta de les quals és anterior a 2012.

Tinc obligació d'adherir-m'hi?

No. En el cas que no vulgues adherir-t'hi, hi has de renunciar expressament per escrit i, per tant, no percebràs les aportacions obligatòries del promotor.

De quin termini dispose per a comunicar la meua renúncia al Pla?

Disposes d'un termini de dos mesos des del moment en què conegues la teua incorporació al Pla.

I, si, una vegada he renunciat, vull tornar a adherir-m'hi, què he de fer?

Hauràs de comunicar-ho per escrit a l'entitat promotora. L'alta es fa efectiva en el termini màxim de 30 dies des de la recepció de la sol·licitud, i els efectes econòmics es compten a partir del primer dia del mes següent a la data de la sol·licitud, excepte les altes donades des de 2012 que no rebran cap contribució  perquè el decret llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana, en l'article 10, establix que durant l'exercici 2012, les persones jurídiques, públiques o privades, incloses en l'àmbit del dit decret llei, no podran realitzar aportacions a plans de pensions d'ocupació que incloguen la cobertura de la contingència de jubilació, prohibició estesa als  exercicis següents per les successives lleis  de Pressupostos de la Generalitat.

Si renuncie al Pla de Pensions, obtinc algun benefici?

No cap, ja que la Generalitat és la que efectua les contribucions al Pla de Pensions per cada partícip. La renúncia implica que l'import de la contribució que ingressaria per tu com a partícip es torna a la Generalitat.

Si renuncie al Pla de Pensions, puc demanar que m'ingressen en la meua nòmina l'import de la contribució que fa la Generalitat per mi?

No. L'import de la contribució del promotor és exclusivament per al Pla de Pensions.