Definicions

Definicions

Pla de Pensions

Conjunt de normes que, d'acord amb la legislació, determina els drets i obligacions de tots els elements personals i les regles de funcionament les prestacions dels quals, en forma de capital o renda per jubilació, invalidesa o defunció, tenen un caràcter privat i poden ser, o no, complementàries de la Seguretat Social, a la qual en cap cas substituïxen.

Fons de pensions

És el patrimoni que servix per a fer complir el pla i està constituït per les aportacions més la rendibilitat que generen, menys els gastos propis de l'administració i gestió del fons. Tots els plans de pensions han d'estar integrats obligatòriament en un fons de pensions.

Entitat promotora

Cada una de les entitats que insten la creació del pla o s'hi incorporen posteriorment i hi participen en el desenvolupament.

Partícip del Pla de Pensions

Qualsevol persona física que té la condició de personal funcionari, laboral o estatutari al servici de qualsevol de les entitats promotores, des que cause alta en el pla, d'acord amb les especificacions, i mentres mantinga esta condició, també d'acord amb les especificacions.

Partícip en suspens del Pla de Pensions

Partícip que ha deixat de fer les aportacions, tant de directes com d'imputades, al pla de pensions, però manté els drets consolidats dins del pla, independentment de si ha cessat o no la seua relació laboral.

Contribucions del promotor

Quantitats aportades per l'entitat promotora, d'acord amb el que establixen les especificacions.

Aportacions del partícip

Quantitats aportades directament pels partícips, d'acord amb el que establixen les especificacions.

Beneficiari o beneficiària del Pla de Pensions

Qualsevol persona física que haja sigut partícip, o no, a favor de la qual es genera dret a alguna o algunes de les prestacions previstes en les especificacions.

Entitat gestora

Vidacaixa S.A.U d'Assegurances i Reassegurances (integrada en CaixaBank),  responsable de l'administració i gestió del fons de pensions en què està integrat el Pla, sota la supervisió de la Comissió de Control.

Entitat depositària

És l'entitat CECABANK, S.A., encarregada de la custòdia i depòsit dels valors mobiliaris i la resta d'actius financers integrats en el fons de pensions i de la realització de qualsevol funció que la normativa que s'aplica li encomane.

Compte de posició del Pla 

El compte de posició del pla dins del fons de pensions que arreplega les aportacions i contribucions, béns i drets corresponents al pla, així com les rendes de les inversions del fons de pensions atribuïbles al fons, deduïts els gastos que li siguen imputables. Amb càrrec al compte de posició del pla cal ajustar-se al compliment de les prestacions derivades de l'execució.

Comissió de Control del Pla de Pensions

És l'òrgan màxim de supervisió i control de funcionament i execució del pla de pensions, constituïda per a això segons les especificacions.

Comissió de control del fons

És l'òrgan màxim de supervisió i control de funcionament del fons de pensions.