Cobrament de prestacions

Cobrament de prestacions

Quan puc cobrar la prestació?

En els casos següents:

  1. Jubilació.
  2. Incapacitat total, absoluta o gran invalidesa.
  3. Defunció.
  4. Dependència severa o gran dependència.

Hi ha alguna altra situació que em done dret a cobrar la prestació?

Sí. En els casos de desocupació de llarga duració i malaltia greu, sempre que es complisquen els requisits que en cada cas són obligatoris, d'acord amb el que estipulen les especificacions del Pla.

Si jo muir abans de la jubilació, qui rep la quantitat que em correspondria a mi?

Seran beneficiaris els hereus legalment establits o els designats en l'entitat gestora.

Com puc fer una designació expressa de beneficiària o beneficiari?

Tots els tràmits es realitzen en les oficines de CaixaBank, personalment o a través de la banca online.

Puc canviar la designació expressa de persones beneficiàries una vegada feta?

Si, en qualsevol moment.

I en el cas que no haja designat beneficiaris o beneficiàries?

A falta de designació expressa, seran persones beneficiàries, de forma preferent i excloent, qui siga cònjuge del causant, sempre que no estiga separat judicialment, la seua parella de fet, els descendents a parts iguals, els ascendents a parts iguals, i la resta de persones hereves d'acord amb les normes de Dret Civil. En defecte dels anteriors, s'entendrà que la persona partícip ha designat el Pla com a beneficiari d'aquestes prestacions.

Com puc cobrar la prestació?

La persona beneficiària pot triar cobrar la prestació entre alguna de les opcions següents:

  • Prestació en forma de capital: cobrament de la prestació en un pagament únic.
  • Prestació en forma de renda: cobrament en dos o més pagaments successius amb periodicitat regular, incloent-hi almenys un pagament en cada anualitat.
  • Prestació en forma mixta: consistix en la combinació de qualsevol de les modalitats de renda amb un sol cobrament en forma de capital.

Les prestacions derivades de les aportacions realitzades a favor de persones amb diversitat funcional pel seu cònjuge o persones previstes en aquestes especificacions, de les quals la pròpia persona amb diversitat funcional siga beneficiària, hauran de ser en forma de renda. No obstant això, podran percebre's en forma de capital o mixta, d'acord amb el que preveu aquestes especificacions, en els supòsits següents:

a) En el cas que la quantia del dret consolidat al succés de la contingència siga inferior a un import de dues vegades el salari mínim interprofessional anual.

b) En el cas que la persona amb diversitat funcional beneficiària es veja afectada de gran invalidesa, requerint l'assistència de tercera persona per a les activitats més essencials de la vida.

A partir de l’1 de gener de 2025, la persona partícip podrà disposar anticipadament de l’import, mitjançant un pagament únic o en pagaments successius, dels seus drets consolidats corresponents a aportacions voluntàries realitzades amb almenys deu anys d’antiguitat, inclosos els drets consolidats existents el 31 de desembre de 2015 en els termes, les condicions i els límits previstos en la legislació vigent en cada moment.

Este règim s’aplicarà igualment als drets consolidats de les persones partícips acollides al règim especial per a persones amb discapacitat i d’acord amb els termes, les condicions i els límits previstos en la legislació vigent en cada moment.

Quina és la fiscalitat de les prestacions?

Les prestacions són considerades com a rendiments del treball i, com a tals, augmenten la base imposable de l'IRPF.

Per a més informació s'hauria de consultar la legislació vigent que regula la fiscalitat dels Plans de Pensions.

Quina documentació necessite per a cobrar la prestació?

La documentació a aportar pel beneficiari és la següent segons la seua contingència:

 

CONTINGÈNCIA

DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR EN OFICINES CAIXABANK

Jubilació

- Resolució en la qual conste la data d'efectes econòmics de la contingència.

- NIF del beneficiari – L'oficina s'encarrega de la seua digitalització en la base de dades.

- Documentació acreditativa de la titularitat del compte d'abonament de la prestació.

Invalidesa

- Resolució en la qual conste la data d'efectes econòmics de la contingència.

- NIF del beneficiari – L'oficina s'encarrega de la seua digitalització en la base de dades.

- Documentació acreditativa de la titularitat del compte d'abonament de la prestació.

Defunció

- Certificat de defunció.

- Declaració d'últimes voluntats.

- Testament, si hi ha.

- Declaració d'hereus abintestat, si escau.

- Acreditació de la condició de beneficiari.

- NIF del/els beneficiari/s.

Dependència

- Resolució de l'organisme oficial que reconega la situació de dependència severa o gran

dependència del titular regulada en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de

l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.

- NIF del beneficiari – L'oficina s'encarrega de la seua digitalització en la base de dades.

- Documentació acreditativa de la titularitat del compte d'abonament de la prestació.

 

Supòsits Excepcionals:

 

CONTINGÈNCIA

DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR EN OFICINES CAIXABANK

Desocupació

- Informe de vida laboral.

- NIF del titular – L'oficina s'encarrega de la seua digitalització en la base de dades.

- Certificat actualitzat de l'INEM o organisme públic competent, com a demandant d'ocupació.

- Certificat expedit per l'INEM o organisme competent acreditant l'esgotament o no de prestacions contributives.

- Documentació acreditativa de la titularitat del compte d'abonament de la prestació.

Malaltia greu

- Resolució en la qual conste la data d'efectes econòmics de la contingència.

- Certificat oficial que acredite que el titular no cobra prestació per incapacitat permanent en cap grau.

- En cas de sol·licitud per malaltia greu del cònjuge, ascendent o descendent, document oficial que acredite parentiu. Si l'afectat és una persona que conviu en règim de tutela o acolliment, document oficial que acredite aquesta circumstància.

- NIF del titular – L'oficina s'encarrega de la seua digitalització en la base de dades.

- Documentació acreditativa de la titularitat del compte d'abonament de la prestació.

 

On puc presentar la documentació?

La documentació es podrà presentar en qualsevol oficina de CaixaBank.