Comunicació

La reglamentació comunitària exigeix que els implicats en l'aplicació dels fons complisquen determinats requisits en matèria de comunicació. Aquests passen per l'elaboració d'un Pla de Comunicació per a cada Programa Operatiu, encara que també es permet l'elaboració d'un Pla per a un conjunt de Programes, quan així es considere oportú. Aquests Plans recullen una sèrie d'actuacions que sustenten l'estratègia de comunicació dissenyada en aquests. Lligats amb aqueixa estratègia està també com es farà el seguiment i l'avaluació d'aquests, la importància que existisquen xarxes de comunicació adequades i el detectar, dins de les actuacions de comunicació quins podran ser considerades com a Bones Pràctiques.